Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SVAROGUS s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SVAROGUS s.r.o. (ďalej len „VOP“)

upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi zmluvnými stranami:  SVAROGUS s.r.o. (ďalej len „dodávateľ) a kupujúcim (ďalej len „objednávateľ“)

I.Objednávka

1. Pod obchodom sa v týchto VOP myslí: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar zo svojho sortimentu a poskytovať s tým súvisiace služby, a to podľa vystavených objednávok na základe dopytu objednávateľa, spĺňajúcich podmienky uvedené v týchto VOP, a objednávateľ sa zaväzuje tento tovar, a prípadné služby s tovarom spojené, odobrať, a v lehote splatnosti za tento tovar alebo služby uhradiť kúpnu cenu.

2. Každý jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na základe záväznej písomnej objednávky, potvrdenej objednávateľom podľa bodu 3 tohto článku, ktorú vystaví dodávateľ. Pre korektné vyhotovenie objednávky je potrebné aby objednávateľ poskytol obligatórne náležitosti objednávky a to:

v prípade fyzickej osoby: Celé meno a priezvisko, Adresu trvalého pobytu, Adresu poskytovania služby alebo adresu dodania, Kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za riadenie stavby (telefonické a emailové spojenie)

v prípade právnickej osoby: Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), Adresu poskytovania služby alebo adresu dodania, Kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za riadenie stavby (telefonické a emailové spojenie), Kontaktnú osobu, ktorá zodpovedá za prijatie a potvrdenie objednávok a úhradu faktúr (telefonické a emailové spojenie)

3. Za platnú objednávku sa považuje objednávka, ktorá je potvrdená obidvoma stranami. Za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka potvrdená elektronicky, prostredníctvom emailovej komunikácie. Objednávateľ uhradením zálohovej platby k vystavenej objednávke, potvrdzuje objednávku a súhlasí s týmito VOP v plnom znení, a to aj bez predošlého vlastnoručného podpisu vystavenej objednávky.

II. Dodacie podmienky

1. Dodávateľ dodá tovar alebo službu objednávateľovi, ak nie je dohodnuté inak, do miesta určenia uvedeného v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný v deň jeho doručenia na dohodnuté miesto, ak nie je dohodnuté inak, za miesto doručenia sa považuje aj sídlo spoločnosti SVAROGUS s.r.o.. Služba je dodaná v deň dokončenia objednaných prác. V prípade nemožnosti úplného dodania tovaru alebo služby zo strany dodávateľa kvôli iným skutočnostiam podľa čl.V. bodu 6. týchto VOP, sa služba alebo tovar považuje za dodaný v deň zastavenia poskytovania služieb.

2. Presný čas a termín dodania tovaru alebo služby určuje dodávateľ, po dohode s objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ tovar v čase do 7 pracovných dní od oznámenia o možnosti prevziať si tovar, tovar neprevezme, resp. neumožní dodávateľovi doručenie tovaru na miesto určenia uvedené v objednávke, je povinný uhradiť dodávateľovi náklady spojené s uskladnením tovaru, ktoré dodávateľovi vzniknú alebo doplatiť zvyšnú časť hodnoty celej objednávky.

3. Minimálne 1 deň pred začatím poskytovania služby je objednávateľ povinný pripraviť stavbu tak, aby bola zabezpečená priechodnosť na miesto určenia, nekolízny stav v rámci iných profesií vyskytujúcich sa na stavbe a tak, aby udalosti prebiehajúce na stavbe nebránili vo výkone poskytovania služby dodávateľa alebo nespôsobili žiadne obmedzenia či zdržania. Ďalej je objednávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady funkčnú elektrickú prípojku (230 V) v dosahu max. 50 m od miesta poskytovania služby a dostatočné množstvo úžitkovej vody v množstve min. 25 litrov na každý jeden deň poskytovania služby. Zabezpečiť miesto poskytovania služby (interiérový priestor) tak, aby priemerná teplota v objekte dosahovala minimálne 10°C (desať stupňov Celzia nad nulou), ideálne však 18°C až 22°C.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo použiť vlastné technologické postupy pri plnení predmetu objednávky. Tieto sa môžu líšiť od návodov výrobcu použitých materiálov alebo produktov.  

III. Reklamácie a storno poplatky

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke alebo objednávke. Časti, ktoré nie sú konkrétne a jednoznačne popísané v objednávke, nie sú súčasťou dodania a objednávateľ si ich nemôže nárokovať. V prípade nedodania tovaru podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ povinný o zistených vadách bezodkladne podať správu o vadách tovaru a riadne tieto zdokumentovať. Reklamáciu uplatňuje objednávateľ doručením písomnej správy o vadách tovaru na sídlo spoločnosti SVAROGUS s.r.o.. Objednávateľ nákup preukazuje príslušným dokladom o kúpe a ak ide o výrobok s predĺženou zárukou aj potvrdeným záručným listom. Objednávateľovi sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak dodávateľovi nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa objednávateľ o nich dozvedel alebo uskutočňoval nápravu vád bez vedomia dodávateľa.

2. Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a inštaláciou zo strany objednávateľa alebo inej tretej osoby, na pokyn objednávateľa. V prípade zásahu tretej osoby, stráca objednávateľ tiež nárok na záruku.

3. Ak dôjde k výskytu zjavných chýb tovaru a po splnení podmienok uvedených vyššie, je dodávateľ povinný:

A. odstrániť vadu, resp. dodať chýbajúci tovar alebo

B. poskytnúť zľavu z kúpnej ceny

Reklamácia môže byť vybavená poskytnutím zľavy. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia pre plnenie jeho hlavnej funkcie. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

4. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je objednávateľ oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Poverený pracovník dodávateľa je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii v zákonom stanovenej lehote. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Objednávateľ môže reklamovaný tovar doručiť na adresu sídla dodávateľa, alebo ho na požiadanie navštívi pracovník dodávateľa, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Objednávateľ nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho dodávateľ informoval.

5. Pri výjazde k neopodstatnenej reklamácii má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom.

6. Ak objednávateľ zruší objednávku potvrdenú ním alebo poverenou osobou, dodávateľ vyúčtuje objednávateľovi storno poplatok vo výške 20% z ceny objednávky. Doposiaľ zrealizované platby budú objednávateľovi vrátené do 45 dní od uznania zrušenia objednávky. Storno poplatok sa uplatňuje v prípade, že objednávateľ zrušil objednávku ešte pred dodaním produktu alebo služby. Ak sa zrušenie objednávky udeje po začatí poskytovania služby alebo vo fáze, kedy sú objednané tovary či služby už dodávané a to aj čiastočne (platí aj v prípade, že dodávateľ už nevie stornovať preobjednaný tovar u výrobcu), objednávateľ  musí uhradiť všetky dohodnuté platby podľa objednávky.

IV. Zodpovednosť za akosť

1. Zárukou za akosť tovaru preberá dodávateľ záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu, ktorú stanovuje príslušný výrobca stavebných materiálov a produktov, spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru alebo služby. Záručná doba na tovar je poskytovaná podľa podmienok určených výrobcom materiálu alebo produktu. Záručná doba na poskytnuté služby je stanovená na 60 mesiacov odo dňa dodania služby. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Dodávateľ v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:

A. poškodený mechanicky alebo inak

B. používaný na iný účel než na aký bol tovar určený

C. zle uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami dodávateľa

D. vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov

3. Dodávateľ nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

4. Dimenzovanie výkonu zdroja tepla je podľa vnútorných okrajových podmienok, kde východisková teplota vnútorných vykurovaných priestorov je do 20°C. V prípade, ak je požadované aby vnútorná teplota bola vyššia, je nutné aby objednávateľ vopred (pred výpočtom) túto skutočnosť oznámil dodávateľovi, inak nemá nárok na reklamáciu.

V. Kúpna cena, platobné podmienky a sankcie

1. Kúpna cena za tovar alebo služby je stanovená podľa platných cenníkov dodávateľa. Ku kúpnej cene pripočíta dodávateľ daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra, ktorá je vystavená dodávateľom v zmysle platobných podmienok dodávateľa.

2. Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia platby sa považuje deň pripísania celej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa alebo príjem do pokladne dodávateľa. Splatnosť všetkých faktúr je 3 pracovné dni od vystavenia, okrem faktúry druhej platby, ktorá je splatná ihneď po zložení materiálu alebo v deň začatia stavebných prác.

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo, v prípade nedodržania termínu splatnosti zo strany objednávateľa, pozastaviť dodanie tovaru alebo služby alebo jej časti až do doby splatenia dohodnutej sumy. Náklady alebo ujmy, ktoré môžu dodávateľovi vzniknúť v dôsledku pozastavenia, hradí objednávateľ.

4. Pokiaľ dôjde k omeškaniu úhrady faktúry o viac ako 14 dní po jej dátume splatnosti, je objednávateľ povinný platiť z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,3% za každý deň omeškania. Objednávateľ prehlasuje, že nie je v platobnej neschopnosti, a že neexistujú dôvody, ktoré by mu bránili riadne a včas plniť svoje povinnosti najmä uhradiť kúpnu cenu v lehote splatnosti. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa, ak sa počas trvania záväzkového vzťahu, dostane do druhotnej platobnej neschopnosti resp. ak mu táto bezprostredne hrozí. Uvedené platí aj pre prípad konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie, nútenej správy v prípade právnických osôb.

6. Pokiaľ dôjde k zastaveniu prác na diele alebo k predĺženiu lehoty dokončenia zo strany dodávateľa v dôsledku:

a) fyzikálnych vlastností materiálov (napr.: schnutie, tvrdnutie, atď) alebo technologických postupov, ktoré nevie a nemôže ovplyvniť

b) zmien v prevedení alebo služieb naviac, ktoré neboli dohodnuté a objednávateľ požaduje tieto zmeny,

c) lehôt subdodávateľských firiem, ktoré sú súčasťou (aj nepriamou) dodania tovaru alebo služby, v prípade, že sa jedná o dodatočne objednané produkty alebo služby, ktoré nefigurovali v prvotnej objednávke medzi dodávateľom a objednávateľom,

d) iných prác tretích osôb na stavbe, ktorých postupnosť ďalej nedovoľuje dodávateľovi pokračovať alebo by dodanie výrazne ovplyvnil, či mal vplyv na plynulosť prác,

e) počasia a extrémnych podmienok (napríklad extrémne nízka alebo vysoká teplota, pri ktorej by dodávané materiály mohli stratiť, zmeniť alebo obmedziť svoje vlastnosti a iné),

nie je dodávateľ v omeškaní. Dodávateľ má nárok na úhradu zvyšnej sumy objednávky, aj keď predmet objednávky nebol kvôli týmto skutočnostiam, uvedených v tomto bode písm. a) až e) úplne dodaný alebo odovzdaný. Objednávateľ teda uhradí všetky zvyšné platby v celkovej hodnote objednávky podľa faktúry vystavenej dodávateľom a uzavrie s ním dodatok o dokončení (zastavení poskytovania služieb).

7. Dodávateľ má právo vystaviť faktúru na úhradu akýchkoľvek aj čiastkových úkonov, ktoré boli dodané. Aj napriek tomu, že nebol ešte naplnený a dodaný celý obsah objednávky má objednávateľ povinnosť vystavenú faktúru uhradiť v stanovenej lehote splatnosti faktúry. Takto vystavená faktúra sa neviaže na platobné podmienky stanovené objednávkou.

VI. Zmena štandardu alebo práce naviac a obsah dodávky

V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie zmien alebo naviac služieb, sa dodávateľ zaväzuje tieto vykonať za primeranú cenu a v primeraných lehotách, pokiaľ nenarušia celkový harmonogram poskytovania služieb.

Dodávateľ nemusí vykonať zmeny alebo naviac služby, ak tieto budú nahlásené oneskorene v súvislosti s plánovaným priebehom poskytovania služieb a tieto naviac služby by výrazným spôsobom sťažili vyhotovenie diela.

3.  Objednávateľ dostatočne včas predloží svoje požiadavky na zmenu alebo naviac služby, pričom dodávateľ najneskôr do 3 dní od ich predloženia objednávateľovi dodá:

a)  orientačný cenový návrh dodatočných nákladov, ktoré predstavujú služby alebo  dodávky tejto požiadavky

b)  oriantačné lehoty, v ktorých je schopný služby alebo dodávky zabezpečiť

Objednávateľ potvrdzuje finálne rozmery stavby najneskôr v deň nástupu na stavbu. Pokiaľ si praje objednávateľ uskutočniť zmeny, môže tak urobiť aj ústne na mieste. Po vzájomnom odsúhlasení oboma stranami sa považuje táto dohoda za platnú a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodatočné náklady, ktoré sú spojené s týmito zmenami na základe finálneho vyúčtovania od dodávateľa v priebehu alebo na konci stavby a to podľa rozsahu a náročnosti zmien.

4.  Pokiaľ dodávateľ vykoná akékoľvek služby naviac prípadne zmeny na základe inštrukcií objednávateľa, resp. mu vzniknú dodatočné náklady spojené napr. s predĺžením lehôt z titulu inštrukcií objednávateľa, má nárok na úhradu týchto dodatočných nákladov a taktiež sa predĺži termín odovzdania diela o dobu, po ktorú budú tieto služby naviac vykonávané. Dodávateľ má právo na kompenzáciu nákladov, ktoré mu týmito zmenami vznikli, ako napríklad administratívne a iné náklady spojené so spracovaním zmien ako aj čas nevyhnutný na ich riešenie. Dodávateľ má právo účtovať objednávateľovi administratívny poplatok vo výške 100 EUR za každú jednu zmenu v objednávke a objednávateľ sa zaväzuje tento poplatok uhradiť. Povinnosť uhradiť poplatky za zmeny objednávateľovi nezaniká ani v prípade, že na to objednávateľ nebol vopred písomne alebo ústne upovedomený zo strany dodávateľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky úkony na diele, zmeny ako aj služby naviac môže realizovať výlučne len dodávateľ ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a výlučne len písomnou formou. Porušením tohto bodu stráca objednávateľ záruku na dodaný tovar a služby a stráca právo na uznanie akejkoľvek vady a reklamácie (aj budúcej) týkajúcej sa predmetu dodávky dodávateľa.

6. Obsahom dodávky sa rozumie všetky objednané a dodávané produkty a služby. Obsah dodávky sa pri každej jednej objednávke môže líšiť. Všetky položky (obsah dodávky) sú uvedené v objednávke, rozpise, cenovej ponuke alebo iných dokumentoch tvoriacich neoddeliteľnú súčasť objednávky. Nadradeným záväzným dokumentom je však objednávka. Neuvedené alebo presne nešpecifikované časti nemôžu byť súčasťou dodávky a na tieto sa nevzťahuje ani záruka a ani za ne neberie dodávateľ zodpovednosť. Dodávateľ neberie zodpovednosť ani za to, ak tieto služby alebo produkty svojou prevádzkou mohli spôsobiť vadu na častiach priamo dodávaných a realizovaných dodávateľom. Preto platia nasledovné všeobecné usmernenia pre jednotlivé dodávky:

a) pre keramický alebo murovaný komínový systém dodávka neobsahuje nasledovné:

inštalácia odvodovej rúry kondezátu z päty komína do odpadu, prípadne trativodu alebo zablendovanie odvodu kondenzátu; kotviaci prvok do krovu univerzálny; prechody cez stropné konštrukcie a obvodové steny alebo priečky; demontáž sadrokartónu,  podhľadov alebo iných konštrukcií, ktoré prekážajú vo výstavbe komína; komínová strieška (ukončovacia hlava); vybudovanie základu pod komín; sieťkovanie-armovanie komínového plášťa, osadenie rohovníkov a omietanie (finálna povrchová úprava) ako časti interiérovej tak časti nad strechou (exteriérovej); izolovanie časti komína nad strechou, dopojenie parozábrany a klampiarske práce; možná protipožiarna ochrana (izolovanie) konštrukcií a povrchov v okolí komína; osadenie bleskozvodu; revízna správa

b) pre nerezový komínový systém dodávka neobsahuje nasledovné:

Inštalácia odvodovej rúry kondezátu z päty komína do odpadu, prípadne trativodu alebo zablendovanie odvodu kondenzátu; prechodový diel z penoskla pre uchytenie parozábrany; prechody cez stropné konštrukcie a obvodové steny alebo priečky; demontáž sadrokartónu,  podhľadov alebo iných konštrukcií, ktoré prekážajú vo výstavbe komína; komínová strieška (ukončovacia hlava); izolovanie časti komína nad strechou (hydroizolácie), dopojenie parozábrany a klampiarske práce; možná protipožiarna ochrana (izolovanie) konštrukcií a povrchov v okolí komína; osadenie bleskozvodu; revízna správa

c) pre krb, pec alebo sporák dodávka neobsahuje nasledovné:

bezpečnostné sklo proti vypadnutiu iskier; základný alebo finálny náter diela a nátery priľahlých stien, ktoré mohli byť nevyhnutne mierne poškodené pri dodávke; dopojenie plynových spotrebičov na prívod plynu a tlakové skúšky či revízie; dopojenie teplovodných spotrebičov na systém centrálneho vykurovania – ani primárny, ani žiaden zo sekundárnych okruhov, tlakové skúšky a revízie; dopojenie elektrických zariadení na sieť elektrického napätia; osadenie komínových dvierok alebo iných častí komína, ktorý nebol súčasťou dodávky dodávateľa; a iné nešpecifikované úkony alebo produkty.

VII. Výhrada vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k predávanému tovaru, prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

VIII. Nebezpečenstvo škody na tovare

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase prevzatia tovaru.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Potvrdením objednávky objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Osobnými údajmi rozumejú zmluvné strany meno, priezvisko, titul a adresu, telefonický kontakt, emailovú adresu..

3. Dodávateľ môže poskytnúť osobné údaje objednávateľa tretej strane, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo ak jej to uloží právoplatné rozhodnutie súdu, štátneho orgánu alebo inej inštitúcie, rozhodnutím alebo žiadosťou, ktorej je v zmysle zákona viazaný.

4. Objednávateľ udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom registrácie v databáze dodávateľa.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP platia na úpravu vzťahov medzi dodávateľom a objednávateľom pri uzatváraní jednotlivých obchodov. VOP platia spolu s objednávkou, v ktorej si zmluvné strany môžu dohodnúť najmä splatnosť, dodacie termíny a iné dojednania. Potvrdením objednávky objednávateľ súhlasí s VOP v celom znení.

2. Pokiaľ tieto VOP nestanovia inak, spravujú sa vzťahy zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb.z.) v prípade, že objednávateľom je  právnická osoba a ustanoveniami Občianskeho zákonníka (z.č. 40/1964 Zb.z.) v prípade, že objednávateľom je fyzická osoba.

3. Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda vo forme písomnej.

4. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy sa budú snažiť vyriešiť prednostne dohodou. V prípade, že napriek snahe oboch strán k dohode nebude možné dospieť, bude záležitosť riešená súdnou cestou. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Bratislave zriadeného zriaďovateľom Rozhodcovský Súd Bratislava s.r.o., podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

5. Tieto VOP sa v zmysle §273 a nasl. Obchodného zákonníka považujú za všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb zo sortimentu dodávateľa SVAROGUS s.r.o..